Listings


Class Cgrid


/**
 * name: Cgrid.java
 * auth: Tijmen Collignon & Arthur van Dam (c) 1998
 * lang: JDK 1.0.2
 * base: from scratch
 * intf: none
 * hist:
 * desc: Controller - Main class that creates the applet and handles any user events.
 * prot: public void  init();
 *    public void  stop();      
 *    public void  start();
 *    public void  initControlPanel();
 *    public void  resetFields(); 
 *    public void  updateParams();
 *    public void  setNotEditable();
 *    public void  setWelEditable();
 *    public boolean action(Event ev, Object obj);
 * usag: Create an html file with an applet tag. Optional parameters:
 *     "app_procs"  - # processors
 *     "app_gridsize" - size of grid
 **/


import java.awt.*;
import java.applet.Applet;

public class Cgrid extends Applet
{
  GridCanv canv;   // canvas voor grafische output
  GridModel model;  // rekenklasse
  GridAnim animatie; // beheert voortdurende optimalisatie
  TextField p, s, costs, cooltemp, coolperiod, coolspeed, result, minimum, dif;
  Panel controlpanel;
  Choice spread;   // keuze voor de verdelingsmethoden
  Button start_stop, pause_resume;
  int nodes,     // aantal processoren
    size;     // grootte grid
  int test;

  public void init(){
    showStatus("Applet.init()");
    setBackground(Color.white);
    nodes = Integer.parseInt(getParameter("app_procs"));
    size = Integer.parseInt(getParameter("app_gridsize"));
    p      = new TextField(nodes+"");
    s      = new TextField(size+"");
    costs    = new TextField("1");
    cooltemp   = new TextField("10");
    result    = new TextField("Just a moment please...");
    coolspeed  = new TextField("0.98");
    coolperiod  = new TextField("1000");
    dif     = new TextField("100 %");
    minimum   = new TextField("Push 'Start'!");
    spread    = new Choice();
    controlpanel = new Panel();
    start_stop  = new Button("Start");
    pause_resume = new Button("");
    model    = new GridModel(size, nodes);
    canv     = new GridCanv(model);
    animatie   = new GridAnim(this);
    test = 0;

    initControlPanel();
    result.setEditable(false);
    dif.setEditable(false);
    minimum.setEditable(false);
    spread.addItem("Random");
    spread.addItem("Balanced");
    spread.select(1);
    model.balancedGrid();  // equal numbers
    
    result.setText(""+model.compCosts(Double.valueOf(costs.getText()).doubleValue()));
    add("East", controlpanel);
    add("Center", canv);
  
  }
  
  public void stop(){     // Wanneer de gebruiker de pagina verlaat
  showStatus("Applet.stop()");
    if(animatie.isAlive())
      animatie.suspend(); // wordt de eventueel draaiende animatie gepauzeerd
    super.stop();
  }

  public void start(){    // Wanneer de gebruiker de pagina (weer) binnenkomt
    showStatus("Applet.start()");
    if(animatie.isAlive())
      animatie.resume(); // Als er reeds een animatie was aangemaakt, gaat 'ie nu weer lopen
    this.repaint(); this.show();
    canv.repaint(); canv.show();
  }
  
  public void initControlPanel(){
    controlpanel.resize(100,80);

    controlpanel.setLayout(new GridLayout(12, 2));

    controlpanel.add(new Label("gridsize k:")); 
    controlpanel.add(s);
    controlpanel.add(new Label("number of procs:"));
    controlpanel.add(p);
    controlpanel.add(new Label("Communication costs:"));
    controlpanel.add(costs);
    controlpanel.add(new Label("Initial T:"));
    controlpanel.add(cooltemp);
    controlpanel.add(new Label("Cooling speed:"));
    controlpanel.add(coolspeed);
    controlpanel.add(new Label("Cooling period:"));
    controlpanel.add(coolperiod);
    controlpanel.add(new Label("Generated grid:"));
    controlpanel.add(spread);
    controlpanel.add(new Button("Reset"));
    controlpanel.add(new Button("Redistribute"));
    controlpanel.add(start_stop);
    controlpanel.add(pause_resume);
    controlpanel.add(new Label("Total costs:"));
    controlpanel.add(result);
    controlpanel.add(new Label("Difference:"));
    controlpanel.add(dif);
    controlpanel.add(new Label("Minimum costs:"));
    controlpanel.add(minimum);
  }

  public void resetFields(){
    s.setText("4");
    p.setText("4");
    costs.setText("1");
    cooltemp.setText("10");
    spread.select(1);
    coolspeed.setText("0.98");
    coolperiod.setText("1000");
    showStatus("Parameters reset");
    
  }

  public void updateParams(){  // wordt vanuit action aangeroepen wanneer parameters veranderen
    model.refresh(Integer.parseInt(s.getText()), Integer.parseInt(p.getText()));
    String keuze = spread.getSelectedItem();  // Gebruik juiste verspredingsmethode
    if   (keuze.equals("Random"))
      model.randomGrid();
    else if(keuze.equals("Balanced"))
      model.balancedGrid();
    result.setText(""+model.compCosts(Double.valueOf(costs.getText()).doubleValue()));
    canv.getGraphics().clearRect(0,0,canv.realsize, canv.realsize);
	canv.refresh(model);  // nieuwe model ook op canvas weergeven
    
    minimum.setText("Push 'Start'!");
    dif.setText("100 %");
    showStatus("Processors redistributed");
  }
  
  public void setNotEditable(){ // Zodat alle TextFields, behalve koelperiode niet ge-edit kunnen worden.
    for(int i = 1; i <= 9; i +=2){
      ((TextField)controlpanel.getComponent(i)).setEditable(false);
	  ((TextField)controlpanel.getComponent(i)).setBackground(Color.lightGray);
  	}
  }
  
  public void setWelEditable(){ // Zodat alle TextFields, behalve koelperiode wel ge-edit kunnen worden.
    for(int i = 1; i <= 9; i +=2){
      ((TextField)controlpanel.getComponent(i)).setEditable(true);
  	  ((TextField)controlpanel.getComponent(i)).setBackground(Color.white);
  	}
  }
    
  public boolean action(Event ev, Object obj){
      if(ev.target instanceof Button){ // Als het een Button is, ga dan afh. van opschrift reageren                 
      aktie = (String)obj;
      if   (aktie.equals("Start")){
        animatie = new GridAnim(this);
        animatie.start();         // Start optimalisatie
        start_stop.setLabel("Stop");    // Maak hier een 'Stop'-knop van
        pause_resume.setLabel("Pause");  // Activeer 'Pause'-knop
        setNotEditable();         // Tijdens optimalisatie geen aanpassing parameters
        showStatus("Optimization started");
        return true;
      }
      else if(aktie.equals("Stop")){
        animatie.stopit();         // Stop de optimalisatie
        start_stop.setLabel("Start");   // Maak er weer een 'Stop'-knop van
        pause_resume.setLabel("");     // Deactiveer 'Pause'-knop
        setWelEditable();         // Parameters mogen weer aangepast worden
        showStatus("Optimization stopped at T = "+animatie.T);
        return true;
      }
      else if(aktie.equals("Pause")){
        animatie.suspend();
        pause_resume.setLabel("Resume");  // Zorg dat deze pauze met een 'Hervat'-knop beeindigd kan worden
        showStatus("Optimization paused at T = "+animatie.T);
        return true;
      }
      else if(aktie.equals("Resume")){
        animatie.resume();
        pause_resume.setLabel("Pause");  // Zorg dat er weer gepauzeerd kan worden
        showStatus("Optimization resumed at T = "+animatie.T);
        return true;
      }
      if(aktie.equals("Reset")){
        if(animatie.isAlive()){      // Als optimalisatie nog loopt...
          animatie.stop();        // Stop hem dan,
          start_stop.setLabel("Start"); // Activeer 'Start'-knop
          pause_resume.setLabel("");   // Deactiveer 'Pause'-knop
          setWelEditable();       // Parameters kunnen weer aangepast worden.
        }
        resetFields();
        updateParams();          // Voer nieuwe parameters ook in model en canvas door.
        return true;
      } 
      if(aktie.equals("Redistribute")){   // Zie uitleg bij "Reset"
        if(animatie.isAlive()){
          animatie.stop();
          start_stop.setLabel("Start");
          pause_resume.setLabel("");
          setWelEditable();
        }
        updateParams();
        return true;
      }
      if(aktie.equals("")){         // Als Button geen tekst bevat(gedeactiveerde 'Pause'-knop), niet reageren.
        return true;
      }
      
    }
        
    updateParams();
    showStatus("Processors redistributed");
    return true;
  }
}

Class GridAnim


/**
 * name: GridAnim.java
 * auth: Tijmen Collignon & Arthur van Dam (c) 1998
 * lang: JDK 1.0.2
 * base: from scratch
 * intf: none
 * hist:
 * desc: Handles the thread
 * prot: public void run();
 **/


import java.lang.Thread;

class GridAnim extends Thread
{
  Cgrid cgrid;
  double T;
  public GridAnim(Cgrid cg)
  {
    cgrid = cg;   // Thread kan nu overal bij
  }

  public void run()  // methode die wordt gestart en meteen wordt afgesloten terwijl ie op de achtergrond doordraait
  {
    int i = 0, loops = 0, newNoOfLoops = 0;
    double g, v, costs, minimum, startcosts;
    T = Double.valueOf(cgrid.cooltemp.getText()).doubleValue();
    g = Double.valueOf(cgrid.costs.getText()).doubleValue();
    v = Double.valueOf(cgrid.coolspeed.getText()).doubleValue();
    costs = cgrid.model.compCosts(g);
    startcosts = costs;
    minimum = costs;
    cgrid.minimum.setText(""+minimum);
    while(true){
      i++;
      newNoOfLoops = Integer.parseInt(cgrid.coolperiod.getText());
	  costs += cgrid.model.optimize(g, T, newNoOfLoops);
      T *= v;
      loops += newNoOfLoops; // het aantal loops wordt bijgehouden
	  try{ 
	  sleep(100); // het systeem de tijd geven om te repainten
	  }
	  catch(InterruptedException e){}
	  cgrid.canv.repaint();
      cgrid.result.setText(""+costs);
      cgrid.dif.setText(((costs-startcosts)/startcosts*100)+" %"); // verschil in procenten met initiele kosten
      if(costs < minimum){minimum = costs; cgrid.minimum.setText(""+minimum+" = "+(minimum/startcosts*100)+" %");} // minimum kosten worden geupdate
      cgrid.showStatus(getName()+" is still optimizing after "+loops+" potential swaps; T = "+T);
    }
  } 
}

Class GridCanv


/**
 * name: GridCanv.java
 * auth: Tijmen Collignon & Arthur van Dam (c) 1998
 * lang: JDK 1.0.2
 * base: from scratch
 * intf: none
 * hist:
 * desc: View - Graphics class that extends Canvas.
 * prot: public void initColors();
 *    public void refresh(GridModel gm);
 *    public void update(Graphics g);
 *    public void paint(Graphics g);
 **/


import java.awt.*;

class GridCanv extends Canvas{
  int width, realsize;
  Color colors[];  // mogelijke kleuren
  GridModel model;

  public GridCanv(GridModel m){
    colors = new Color[10];
    initColors();
    realsize = 300;
    resize(realsize, realsize);
    refresh(m);
  }

  public void initColors(){
    colors[0] = Color.blue;
    colors[1] = Color.green;
    colors[2] = Color.red;
    colors[3] = Color.yellow;
    colors[4] = Color.black;
    colors[5] = Color.white;
    colors[6] = Color.magenta;
    colors[7] = Color.gray;
    colors[8] = Color.orange;
    colors[9] = Color.cyan;
  }

  public void refresh(GridModel gm){
    model  = gm;
    width  = (int)((double)realsize/(double)model.size);
    repaint();
  }

  public void update(Graphics g){
    paint(g);
  }

  public void paint(Graphics g){ //Tekent afh. van gridsize, vierkantjes met juiste kleur
    for(int i=0; i<gridsize; i++)
    for(int j=0; j<gridsize; j++){
      g.setColor(colors[model.nodes[i][j]]);
      g.fillRect(i*width, j*width, width, width);
    }
  }
}

Class GridModel


/**
 * name: GridModel.java
 * auth: Tijmen Collignon & Arthur van Dam (c) 1998
 * lang: JDK 1.0.2
 * base: from scratch
 * intf: none
 * hist:
 * desc: Model - class that contains simulation subroutines.
 * prot: public void  refresh(int k, int p);
 *    public void  randomGrid();
 *    public void  balancedGrid();
 *    public void  addCellComms(int i, int j);
 *    public void  substractCellComms(int i, int j)l;
 *    public boolean validNode(int i, int j);
 *    public int   findMax(int input[]);
 *    public double compCosts(double g);
 *    public double optimize(double g, double T, int peri
 *    public double swapHorizontal(int i, int j, double g, double T);
 *    public double swapVertical(int i, int j, double g, double T);
 **/


class GridModel
{
  int nodes[][];   // kleurnr. van alle cellen van het hele grid
  int size, proc;   // grootte grid, aantal kleuren
  int hs[], hr[];   // send, receive-kosten

  public GridModel(int k, int p) //k = gridsize, p=#procs
  {
    refresh(k, p);
  }

  public void refresh(int k, int p) // 'constructor' die ook buiten de klasse aangeroepen kan worden.
  {
    if (p>10) p=10;
    if (k>50) k=50;
    hs   = new int[p];
    hr   = new int[p];
    size  = k;
    proc  = p;
    nodes = new int[k][k];
  }

  public void randomGrid() // ken aan iedere cel een random kleur toe
  {
    int r;

    for(int i = 0; i < size; i++)
      for(int j = 0; j < size; j++)
        nodes[i][j] = (int)((double)proc*Math.random());
  }

  public void balancedGrid()// verdeelt kleuren random, maar stelt aantal van iedere kleur aan grenzen.
  {
    int p,
      over = size*size;         // aantal cellen dat nog ingekleurd moet worden.
    double cum_kans[] = new double[proc]; // cumulatieve kans voor een kleur om nog gekozen te worden
    double r;
    for (int i = 0; i < proc; i++)    // Geef aanvankelijk alle procs even veel kans
      cum_kans[i] = (double)(i+1)/(double)proc;
    for(int i = 0; i < size; i++)    // Loop alle cellen langs...
    for(int j = 0; j < size; j++){
      r = Math.random();
      for(p = 0; r >= cum_kans[p]; p++) // bepaal in welke processorcategorie het random getal valt
        cum_kans[p] *= (double)over/(double)(over-1);// pas meteen de kansen aan
      nodes[i][j] = p;         // ken aan de huidige cel, die gevonden processor toe...
      while(p < proc){
        cum_kans[p] = (cum_kans[p]*(double)over - 1)/(double)(over - 1);// en pas rest van kansen aan.
        p++;
      }
      over--;
	}
  }

  public boolean validNode(int i, int j)  // bepaalt aan de hand van indices of een cel in het grid ligt
  {
    if(i < 0 || i > size-1 || j < 0 || j > size-1)
      return false;
    return true;
  }

  public int findMax(int input[])
  {
    int max = input[0];
    for(int i = 1; i < input.length; i++)
      if(input[i] > max)
        max = input[i];
    return max;
  }

  public void addCellComms(int i, int j)  //berekent alle kosten en voegt ze aan bestaande kosten toe.
  {
    int n, e, s, w;
    if(!validNode(i, j)){return;}
    else{
      if(validNode(i-1, j)){      //is noord geldig?
        n = nodes[i-1][j];      //dan heeft ie zelf een kleur
        if(n != nodes[i][j]){hs[nodes[i][j]]++; hr[n]++;} //vergelijk hem met de andere(n) en pas eventueel kosten aan.
      }
      else n = nodes[i][j];       //als ie niet geldig is krijgt ie dezelfde kleur als de middencel.
      
    /*********
     Dit ook voor oost-, zuid- en westcel doen:
    *********/

      if(validNode(i, j+1)){
        e = nodes[i][j+1];
        if(e != nodes[i][j] && e != n){hs[nodes[i][j]]++; hr[e]++;}
      }
      else e = nodes[i][j];

      if(validNode(i+1, j)){
        s = nodes[i+1][j];
        if(s != nodes[i][j] && s != e && s != n){hs[nodes[i][j]]++; hr[s]++;}
      }
      else s = nodes[i][j];
      
      if(validNode(i, j-1)){
        w = nodes[i][j-1];
        if(w != nodes[i][j] && w != s && w != e && w != n){hs[nodes[i][j]]++; hr[w]++;}
      }
    }
  }

  public void substractCellComms(int i, int j)//berekent alle kosten en trekt ze van bestaande kosten af.
  {
    int n, e, s, w;
    if(!validNode(i, j)){}
    else{
      if(validNode(i-1, j)){      //is noord geldig?
        n = nodes[i-1][j];      //dan heeft ie zelf een kleur
        if(n != nodes[i][j]){hs[nodes[i][j]]--; hr[n]--;} //vergelijk hem met de andere(n) en pas eventueel kosten aan.
      }
      else n = nodes[i][j];       //als ie niet geldig is krijgt ie dezelfde kleur als de middencel.
      
    /*********
     Dit ook voor oost-, zuid- en westcel doen:
    *********/

      if(validNode(i, j+1)){
        e = nodes[i][j+1];
        if(e != nodes[i][j] && e != n){hs[nodes[i][j]]--; hr[e]--;}
      }
      else e = nodes[i][j];

      if(validNode(i+1, j)){
        s = nodes[i+1][j];
        if(s != nodes[i][j] && s != e && s != n){hs[nodes[i][j]]--; hr[s]--;}
      }
      else s = nodes[i][j];
      
      if(validNode(i, j-1)){
        w = nodes[i][j-1];
        if(w != nodes[i][j] && w != s && w != e && w != n){hs[nodes[i][j]]--; hr[w]--;}
      }
    }
  }

  public double compCosts(double g)   //g is maat voor communicatiekosten
  {
    int celsPerProc[] = new int[proc]; // bevat straks het aantal cellen per processor
    for(int i = 0; i < proc; i++)
    {
      hs[i] = 0;          // zet oude kosten op nul zodat nieuwe bepaald kunnen worden.
      hr[i] = 0;
    }

    for(int i = 0; i < size; i++)
    for(int j = 0; j < size; j++){
      addCellComms(i, j);      // tel kosten voor ieder cel uit het grid op bij reeds bestaande kosten.
	  celsPerProc[nodes[i][j]]++;
	}

    int maxs = findMax(hs);
    int maxr = findMax(hr);
    int maxp = findMax(celsPerProc);

    return (double) 5*maxp + g*(double)Math.max(maxs, maxr); // Vul kostenfunctie in en retourneer.
  }

  public double optimize(double g, double T, int period)
  {
    int b, bi=0, bj=0; //buur-identifier (n-o-z-w) , buur-coordinaten.
    double kostenverschil = 0;
    for(int i = 0; i < period; i++){
      int ci = (int)(Math.random()*size); // bepaal middenpunt
      int cj = (int)(Math.random()*size);
      do{
        b = (int)(Math.random()*4);
        switch(b){
          case 0 : bi = ci-1; bj = cj; break; // noord
          case 1 : bi = ci; bj = cj+1; break; // oost
          case 2 : bi = ci+1; bj = cj; break; // zuid
          case 3 : bi = ci; bj = cj-1; break; // west
        }
      } while(!validNode(bi, bj)); //zoek een buurcel totdat je een geldige hebt gevonden

      switch(b){ // roep de bewuste wisselmethode aan, afh. van welke buurcel je hebt. 
        case 0 : kostenverschil += swapVertical(bi, bj, g, T); break; 
        case 1 : kostenverschil += swapHorizontal(ci, cj, g, T); break;
        case 2 : kostenverschil += swapVertical(ci, cj, g, T); break;
        case 3 : kostenverschil += swapHorizontal(bi, bj, g, T); break;
      }
    }
    return kostenverschil;
  }


/* horizontal swapping layout:
 _____
__|1|2|__
|3|4|5|6|
 |7|8| 
*/

  public double swapHorizontal(int i, int j, double g, double T)//i, j zijn coords van linkercel (4)
  {
  //*********** zend en ontvangst array back-up'en
    int hs_backup[] = new int[hs.length];
    int hr_backup[] = new int[hr.length];
    System.arraycopy(hs, 0, hs_backup, 0, hs.length);
    System.arraycopy(hr, 0, hr_backup, 0, hr.length);
  //*********** De kosten van de acht betrokken cellen aftrekken
    if(validNode(i-1, j)){ substractCellComms(i-1, j);  // 1
    /*als 1 bestaat, 2 ook*/substractCellComms(i-1, j+1);} // 2
    if(validNode(i, j-1))  substractCellComms(i, j-1);  // 3
                substractCellComms(i, j);   // 4 (bronpunt)
                substractCellComms(i, j+1);  // 5 (meewisselaar) 
    if(validNode(i, j+2))  substractCellComms(i, j+2);  // 6
    if(validNode(i+1, j)){ substractCellComms(i+1, j);  // 7
    /*als 7 bestaat, 8 ook*/substractCellComms(i+1, j+1);} // 8
  //*********** De cellen wisselen
    int temp = nodes[i][j];
    nodes[i][j] = nodes[i][j+1];
    nodes[i][j+1] = temp;
  //*********** en de NIEUWE kosten optellen
    if(validNode(i-1, j)){ addCellComms(i-1, j);     // 1
                addCellComms(i-1, j+1);}    // 2
    if(validNode(i, j-1))  addCellComms(i, j-1);     // 3
                addCellComms(i, j);      // 4 (bronpunt)
                addCellComms(i, j+1);     // 5 (meewisselaar)
    if(validNode(i, j+2))  addCellComms(i, j+2);     // 6
    if(validNode(i+1, j)){ addCellComms(i+1, j);     // 7
                addCellComms(i+1, j+1);}    // 8
  //*********** Nu nieuwe kosten vergelijken met backup van oude
    int max_old = Math.max(findMax(hs_backup), findMax(hr_backup));
    int max_new = Math.max(findMax(hs    ), findMax(hr    ));
    if(max_new >= max_old){
  //********** Kosten zijn vergroot: p = e^(K_voor-K_na)/T
      double p = Math.exp(g*(double)(max_old-max_new)/T);
      if(Math.random() > p){
  //********** Neem random getal, als r>p, dan alsnog wisseling ongedaan maken.
        nodes[i][j+1] = nodes[i][j];
        nodes[i][j] = temp;
        System.arraycopy(hs_backup, 0, hs, 0, hs_backup.length);
        System.arraycopy(hr_backup, 0, hr, 0, hr_backup.length);
        return 0;
      }
    }
    return g*(double)(max_new - max_old);
  }

/* vertical swapping layout:
 ___
__|1|__
|2|3|4|
|5|6|7|
 |8| 
*/
  public double swapVertical(int i, int j, double g, double T)
  {
  //*********** zend en ontvangst array back-up'en
    int hs_backup[] = new int[hs.length];
    int hr_backup[] = new int[hr.length];
    System.arraycopy(hs, 0, hs_backup, 0, hs.length);
    System.arraycopy(hr, 0, hr_backup, 0, hr.length);
  //*********** De kosten van de acht betrokken cellen aftrekken
    if(validNode(i-1, j))  substractCellComms(i-1, j);  // 1
    if(validNode(i, j-1)){ substractCellComms(i, j-1);  // 2
    /*als 2 bestaat, 5 ook*/substractCellComms(i+1, j-1);} // 5
                substractCellComms(i, j);   // 3(bronpunt)
    if(validNode(i, j+1)){ substractCellComms(i, j+1);  // 4
    /*als 4 bestaat, 7 ook*/substractCellComms(i+1, j+1);} // 7
                substractCellComms(i+1, j);  // 6(meewisselaar)
    if(validNode(i+2, j))  substractCellComms(i+2, j);  // 8
  //*********** De cellen wisselen
    int temp = nodes[i][j];
    nodes[i][j] = nodes[i+1][j];
    nodes[i+1][j] = temp;
  //*********** en de NIEUWE kosten optellen
    if(validNode(i-1, j))  addCellComms(i-1, j);     // 1
    if(validNode(i, j-1)){ addCellComms(i, j-1);     // 2
                addCellComms(i+1, j-1);}    // 5
                addCellComms(i, j);      // 3(bronpunt)
    if(validNode(i, j+1)){ addCellComms(i, j+1);     // 4
                addCellComms(i+1, j+1);}    // 7
                addCellComms(i+1, j);     // 6(meewisselaar)
    if(validNode(i+2, j))  addCellComms(i+2, j);     // 8
  //*********** Nu nieuwe kosten vergelijken met backup van oude
    int max_old = Math.max(findMax(hs_backup), findMax(hr_backup));
    int max_new = Math.max(findMax(hs    ), findMax(hr    ));
    if(max_new >= max_old){
  //********** Kosten zijn vergroot: p = e^(K_voor-K_na)/T
      double p = Math.exp(g*(double)(max_old-max_new)/T);
      if(Math.random() > p){
  //********** Neem random getal, als r>p, dan alsnog wisseling ongedaan maken.
        nodes[i+1][j] = nodes[i][j];
        nodes[i][j] = temp;
        System.arraycopy(hs_backup, 0, hs, 0, hs_backup.length);
        System.arraycopy(hr_backup, 0, hr, 0, hr_backup.length);
        return 0;
      }
    }
	return g*(double)(max_new - max_old);
  }
}